Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді

Акционерлер үшін «Бұқтырма СЭС»

2019 жыл

АҚ барлық дауыс беру акцияларының иеленушісі «Самұрық – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері:

 

2019 жылы 11 желтоқсан, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №38 11.12.2019ж.):
1. 2019 жылдың 9 айының 2019-2023жж. «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау жөніндегі есепті мәліметке қабылдау.
2. 2019 жылдың 3 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н. сыйлықақы коэффициенті – 1,0 белгілеу және лауазымдық айлықақысы мөлшерінде 2019 жылдың 3 тоқсанына сыйақы төлеу.
3. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің шешімі болып табылады. 
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2019 жылы 25  қараша, шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №25 06.09.2019ж.):
1. 2020-2024 жж. «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын бекіту.
2. 2020-2024 жж. «Бұқтырма СЭС» АҚ жоспарланған даму Жоспарымен (бизнес-жоспарымен), бірінші күнтізбелік жыл (2020жылға) «Бұқтырма СЭС» АҚ бюджетін бекіту.
3. Осы шешімнен шыққан, қажетті шараларды белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры қабылдасын.
4. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің шешімі болып табылады. 
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2019 жылы 24 қазан, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №32 24.10.2019ж.):
1 Осы хаттаманың қосымшасымен келісе отырып, 2019 жылдың 6 айына 2019-2023 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарларын орындау туралы есепті мәліметке қабылдау.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2019 жылы 29 қыркүйекте  сағат 16-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, ауданы Алтай, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті.
Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1.«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру нысанын анықтау –ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
2.«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Мизамбаеву Динару Максутовну сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп – Сагитову Акмарал Алибековну сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
1) «Бұқтырма СЭС» АҚ сандық құрамы мен есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау .
2)«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3) 2019 жылғы бірінші жарты жылдық үшін «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілігін бекіту.
4) 2019 жылғы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС»АҚ таза табысының үлестiрiлу тәртібін бекіту, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердiң төлемi туралы шешiм қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бiр жай акцияға есептеудегi дивидендтердiң өлшемiн бекiту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
4. 2019 жылғы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ ұсынылған қаржылық есептілігін бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
5.2019 жылғы бірінші жарты жылдықта «Бұқтырма СЭС» АҚ келесі таза табысының үлестірілу тәртібін 1 396 324 079 (бір миллиард үш жүз тоқсан алты миллион үш жүз жиырма төрт мың жетпіс тоғыз)  теңге мөлшерінде бекіту:
5.1. «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеміне таза табыс бөлігі мөлшерінде 1 256 692 631 (бір миллиард екі жүз елу алты миллион алты жүз тоқсан екі мың алты жүз отыз бір) теңгені жіберу;
5.2. «Бұқтырма СЭС» АҚ өкіміне таза табыс бөлігі мөлшерінде 139 631 448 (жүз отыз тоғыз миллион алты жүз отыз бір мың төрт жүз қырық сегіз) теңгені қалдыру.
239,97 теңге мөлшерінде  «Бұқтырма СЭС» АҚ бір акция есебіндегі дивидендтер мөлшерін анықтау;
«Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемін («Бұқтырма СЭС» АҚ,  заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, АҚ банктік реквизиттері: БСН 961240000147, ЖСК  KZ07826F0KZTD2003563, «АТФБанкінің»  БСК ALMNKZKA) «Самрұқ-Энерго» АҚ банк есепшотына акшалай түрде аудару.
2019 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржы есебін бекіткеннен кейін толығымен 2019 жылы қаржы- шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша артықшылық акция  төлемдерін  жүзеге асыру.
Жай акция бойынша дивидендтер төлемдерінің  басталатын күні 2019 жылы 27 қыркүйекте және дивидендтер төлемдерінің аяқталған күні -2019 жылы 7 қазанды анықтау.
6. Шығарылған нақты шешімдерден, «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына белгіленген тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдау.Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
Анықтама үшін телефон: 8(72337)25178, 25164.

 

2019 жылы 06 қыркүйек, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №25 06.09.2019ж.):

1. 2019 жылдың 1 тоқсанына 2019-2023 жж. «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарларын орындау туралы ұсынылған есепті мәліметке қабылдау.

2. «Буқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н. лауазымдық айлақақы мөлшерінде 2019 жылғы 2 тоқсанға сыйақы төлеу.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2019 жылы 29 тамыз, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №24 29.08.2019ж.):
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ Жарғысына енгізіліп отырған өзгерістерді бекіту.
2. Осы шешімнен шыққан  қажетті шараларды «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) қабылдау.
3. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес «Бұқтырма СЭС» АҚ  барлық қарапайым дауыс беруші акцияларын иеленген, акционерлердің шешімі болып табылады
«Бұқтырма СЭС» АҚ Жарғысына енгізілген өзгерту:
«Бұқтырма СЭС» АҚ Жарғының 4 тармағының 1 бабын келесі редакцияға енгізу:
«4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 070825, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5.».
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2019 жылы 24  мамыр, шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №15 24.05.2019 ж.):
1.  2019 жылдың 1 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке коэффициенті – 1,0 сыйақы беру.
Осы шешім  «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ  барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген, акционерлердің шешімі болып табылады.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.