Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді

Акционерлер үшін «Бұқтырма СЭС»

«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының иеленушісі «Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

 

14.11.2022ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №41):
1. 2023-2027 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын бекіту.
2. 2023-2027 жылдарға "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның  жоспарланған даму жоспарымен (бизнес-жоспарымен) бірінші күнтізбелік жылға (2023 жылға) "Бұқтырма СЭС" АҚ бюджетін  бекіту.
3.  Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (С.Н.Рубцовқа) осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды  қабылдау.
4.«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, осы шешім «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің шешімі болып табылады.      

 

08.11.2022ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №40):
1. 2022 жылдың 9 айында 2022-2026 жылдарға "Бұқтырма СЭС" АҚ даму Жоспарының орындалуы туралы есепті мәліметке қабылдау.
2. 2022 жылдың 3 тоқсанында "Бұқтырма ГЭС" АҚ директоры Сергей Николаевич Рубцовқа сыйлықақы коэффициенті - 1,0 белгілеу."Бұқтырма ГЭС" АҚ директоры С. Н.Рубцовқа 2022 жылдың 3 тоқсаны үшін лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйлықақы төлеу.
3.  Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (С.Н.Рубцовқа) осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды  қабылдау.
4.«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, осы шешім «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің шешімі болып табылады.      

 

22.08.2022ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №30):
1. 2022 жылдың 2 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке 1,0- сыйақы коэффициентін белгілеу. Лауазымдық айлық мөлшерінде 2022 жылдың 2 тоқсанына сыйақыны төлеу.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ 2022-2026 жылдарға арналған Даму жоспарының 2022 жылдың 1 жартыжылдығына орындалуы туралы есебі ескерілсін. 
3. Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС»АҚ директорына  осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды қабылдау.
4. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің акционерлердің шешімі болып табылады.

 

05.07.2022ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №21):
1. Түзетулер есебімен 2022-2026 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын бекіту.
2. Түзетулер есебімен 2022-2026 жылға «Бұқтырма СЭС" АҚ жоспарланған (бизнес-жоспарымен) даму Жоспарымен, түзетулер есебімен (2022 жыл)  бірінші күнтізбелік жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ бюджетін бекіту.
3. Осы шығарылған шешімнен белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына қажетті шаралар қабылдау.
4. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беруші акцияларды иеленуші, акционерлердің  шешімі болып табылады.

 

30.05.2022 жылы сағат 12-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, ауданы Алтай, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтті. 
Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1. Үш адам санынан «Бұқтырма СЭС» АҚ  есеп комиссиясының саны анықталды , оның мүшелері сайланды.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 15 253 589; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нысандарын анықтау - ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 7; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Мизамбаеву Динару Максутовну сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысы етіп – Жалғас Аружан Берікболқызы сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 7; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
4. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
1). «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау туралы.
2). «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3). «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің қызметі және олардың лауазымды тұлғасының өтініштері туралы және олардың нәтижелерін қарау.                                                             
4).  2021 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
5). Есептік қаржылық 2021 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемі туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 15 253 589; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
5. 2021 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің айналым әрекеттері  болмағаны туралы ақпарат назарға алынды және оның лауазымды тұлғалары.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 15 253 589; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
6. 2021 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ аудиттелген жылдық қаржы есептілікті бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 15 253 589; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар - жоқ.
7. 2021 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібін 3 109 917 104 (үш миллиарда жүз тоғыз миллион тоғыз жүз он жеті  мың жүз төрт)  теңге мөлшерінде бекіту:
7.1.  таза табыстың 100% дивидендтер төлеміне анықтау, соның ішінде Қоғамның жай акциясына - 2 898 526 050 (екі миллиард сегіз жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз жиырма алты мың елу) теңге, Қоғамның артықшылық акциясына- 211 391 054 (екі жүз он бір миллион үш жүз тоқсан бір мың  елу төрт) теңге;
Соммасы 363,30 теңгені «Бұқтырма СЭС» АҚ бір акция есебінде дивидендтер мөлшерін анықтау.
«Бұқтырма СЭС» АҚ жай акция бойынша дивидендтерді төлеу («Бұқтырма СЭС» АҚ, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 070825, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, банктік реквизиттері:   «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСН 961240000147, ИИК KZ586010151000070681) ақшалай түрде «Самрұқ-Энерго» АҚ  банктік шотына аудару.
Жай акция бойынша дивидендтерді төлеуді 31 мамыр 2022 жылдан бастап және 10 маусым 2022 жылы – дивидендтердің төлемін аяқтау күнін анықтау.
Осы шешімнен шығарылған барлық қажетті шараларды белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н. қабылдау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 15 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 16 809.

 

24.05.2022ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №11/6):
1. 2021 жылдың 4 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке сыйақы коэффициентін – 1,0 белгілеу. Лауазымдық жалақы мөлшерінде 2021 жылдың 4 тоқсанына сыйақыны «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н. төлеу.
2. 2021 жылғы  2021-2025 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау жөніндегі есепті мәліметке қабылдау.   
3. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беруші акцияларды иеленуші, акционерлердің  шешімі болып табылады.  

 

23.05.2022ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №18):
1.2022 жылғы  1 тоқсанға 2022-2026 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау жөніндегі  есепті  бекіту туралы.
2. 2022 жылдың 1 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке  сыйлықақы коэффициенті – 1,0 белгілеу. Лауазымдық айлықақы мөлшерінде 2022 жылдың 1 тоқсанына сыйақы төлеу.
3. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беруші акцияларды иеленуші, акционерлердің  шешімі болып табылады. 

 

20.12.2021ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №35):
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасын бекіту.
2.   Жалпы штат саны 10 бірлік құрамында «Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық кестесін бекіту.      
3. «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарманың 15.03.2021 жылдан (№9 хаттама) бекітілген шешімімен, «Бұқтырма СЭС» АҚ  қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының схемасы 1 қаңтар 2022 жылдан бастап күшіне енсін.
4. "Бұқтырма СЭС"АҚ қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасы және штаттық кестесі 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енгізілсін.
5. 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап "Бұқтырма СЭС" АҚ директорына лауазымдық жалақыны белгілеу. "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы осы шешіммен белгіленген шарттарға сәйкес "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С. Н.Рубцовпен еңбек шартына қосымша келісімге қол қою бойынша қажетті шараларды қабылдау.
6. "Бұқтырма СЭС" АҚ Директоры белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау. 
7. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 бабына сәйкес «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беретін акцияларына ие акционердің шешімі болып табылады.
Дауыс беру қорытындысы: күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша басқарма мүшелері бірауыздан "ИЯ" дауыс берді.

 

24.11.2021ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №32):

1. 2022-2026 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын бекіту.

2. 2022-2026 жылдарға "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның  жоспарланған даму жоспарымен (бизнес-жоспарымен) бірінші күнтізбелік жылға (2022 жылға) "Бұқтырма СЭС" АҚ бюджетін  бекіту.

3. 2021 жылдың 9 айында 2021-2025 жылдарға "Бұқтырма СЭС" АҚ даму Жоспарының орындалуы туралы есепті мәліметке қабылдау.

4. 2021 жылдың 3 тоқсанында "Бұқтырма ГЭС" АҚ директоры Сергей Николаевич Рубцовқа сыйлықақы коэффициенті - 1,0 белгілеу."Бұқтырма ГЭС" АҚ директоры С. Н.Рубцовқа 2021 жылдың 3 тоқсаны үшін лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйлықақы төлеу.

5.  Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (С.Н.Рубцовқа) осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды  қабылдау.
6. «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, осы шешім «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің шешімі болып табылады.

 

19.11.2021 жылы сағат 16-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті.
Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1. .«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру нысанын анықтау –ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 10; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
2.1. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2.2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын және төрағасын сайлау туралы.
2.3. "Бұқтырма СЭС" АҚ жарияланған акцияларының санын 10 000 000 данаға ұлғайту туралы.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 255 043; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
3.«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Мизамбаева Динара Максутовнаны сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп Жалғас Аружан Берікболқызын сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 10; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
4. "Бұқтырма СЭС" АҚ жарияланған акцияларының саны 10 000 000 (он миллион) дана жай акцияларға көбейтілсін, соның нәтижесінде "Бұқтырма ГЭС" АҚ жарияланған акцияларының жалпы саны 15 818 640 (он бес миллион сегіз жүз он сегіз мың алты жүз қырық) дананы құрайды.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - 18 263; «қалыс қалғандар» - жоқ.
5. "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.

 

23.09.2021 жылы сағат 16-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, ауданы Алтай, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті.
Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нысандарын анықтау - ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Мизамбаева Динара Максутовнаны сайлау.  «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп – Жалғас Аружан Берікболқызы сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
3.1. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3.2.  2021 жылғы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілігін бекіту туралы.
3.3. 2021 жылғы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табысының үлестiрiлу тәртібін бекіту, «Бұқтырма СЭС» АҚ  жай акциялары бойынша дивидендтердiң төлемi туралы шешiм қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ  бiр жай акцияға есептеудегi дивидендтердiң өлшемiн бекiту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
4. 2021 жылғы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілігін бекіту. Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар - жоқ.
5. 2021 жылғы бірінші жарты жылдықта «Бұқтырма СЭС» АҚ  келесі таза табысының үлестірілу тәртібін 1 534 393 165 (бір миллиард  бес жүз отыз төрт  миллион үш жүз тоқсан үш мың жүз алпыс бес)  теңге мөлшерінде бекіту:
5.1. «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеміне таза табыс бөлігі мөлшерінде 1 380 954 903 (бір миллиард үш жүз сексен миллион тоғыз жүз елу төрт мың тоғыз жүз үш) теңгені жіберу;
5.2. «Бұқтырма СЭС» АҚ өкіміне таза табыс бөлігі мөлшерінде 153 438 262 (жүз елу үш миллион  төрт жүз отыз сегіз мың екі жүз алпыс екі)  теңгені қалдыру.
263,70 теңге мөлшерінде  «Бұқтырма СЭС» АҚ бір акция есебіндегі дивидендтер мөлшерін анықтау.
«Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемін («Бұқтырма СЭС» АҚ,  заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, АҚ банктік реквизиттері: БСН 961240000147, ЖСК  KZ07826F0KZTD2003563, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ,  БСК HSBKKZKX) «Самрұқ-Энерго» АҚ банк есепшотына акшалай түрде аудару.
2021 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржы есебін бекіткеннен кейін толығымен 2021 жылы қаржы- шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша  артықшылық акция  төлемдерін  жүзеге асыру.
Жай акция бойынша дивидендтер төлемдерінің  басталатын күні 2021 жылы 25 қыркүйекте және дивидендтер төлемдерінің аяқталған күні -2021 жылы 29 қазанды анықтау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 241 512; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
6. Шығарылған нақты шешімдерден, «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына белгіленген тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдау.

 

15.09.2021ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №25):
1.Осы хаттаманың қосымшасымен келісе отырып, 2020 жылдың 6 айына 2020-2024 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарларын орындау туралы есепті мәліметке қабылдау.
2. 2021 жылдың 2 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке 1,0- сыйақы коэффициентін белгілеу. Лауазымдық айлық мөлшерінде 2021 жылдың 2 тоқсанына сыйақыны төлеу. 

 

29.06.2021ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №17):
1.  Реттеу есебімен 2021-2025жж. “Бұқтырма СЭС “АҚ       жоспарланған даму Жоспарымен, (2021жыл) бірінші күнтізбелік жылға “Бұқтырма СЭС” АҚ бюджетті бекіту.   “Бұқтырма СЭС”АҚ директорына белгіленген тәртіппен, осы шығарылған шешімнен қажетті шараларды қабылдау.                                   
2. 2021 жылдың 1тоқсанына “Бұқтырма СЭС” АҚ    директоры Рубцов Сергей Николаевичке сыйақы 1,0 коэффициентін белгілеу. “Бұқтырма СЭС” АҚ директоры Рубцов С.Н. лауазымдық жалақы мөлшерінде   2021 жылдың 1тоқсанына сыйақы төлеу.                     
3. Осы шешім “Акционерлік қоғам туралы”Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, “ Бұқтырма СЭС”АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларымен иеленген акционерлердің шешімі болып табылады. 

 

02.06.2021ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №15):
1. 2020 жылғы  2020-2024 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау жөніндегі есепті мәліметке қабылдау.
2. 2021 жылғы 1 тоқсанға 2021-2025 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау жөніндегі есепті мәліметке қабылдау.

 

22.04.2021 жылы сағат 16-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, ауданы Алтай, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтті. 
Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1. Үш адам санынан «Бұқтырма СЭС» АҚ  есеп комиссиясының саны анықталды , оның мүшелері сайланды.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нысандарын анықтау - ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Мизамбаеву Динару Максутовну сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысы етіп – Джамбулов Қайрат Дуйсековичті сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
4. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
1). «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау туралы.
2). «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3). «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің қызметі және олардың лауазымды тұлғасының өтініштері туралы және олардың нәтижелерін қарау.                                                              
4).  2020 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
5). Есептік қаржылық 2020 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемі туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
5. 2020 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің айналым әрекеттері  болмағаны туралы ақпарат назарға алынды және оның лауазымды тұлғалары.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
6. 2020 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ аудиттелген жылдық қаржы есептілікті бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар - жоқ.
7. 2020 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібін 911 442 655 (тоғыз жүз он бір миллион төрт жүз қырық екі мың алты жүз елу бес)  теңге мөлшерінде бекіту:
7.1.  таза табыстың 100% дивидендтер төлеміне анықтау, соның ішінде Қоғамның жай акциясына - 820 299 016 (сегіз жүз жиырма миллион екі жүз тоқсан тоғыз мың он алты) теңге, Қоғамның артықшылық акциясына - 91 143 639 (тоқсан бір миллион бір жүз қырық үш мың алты жүз отыз тоғыз) теңге;
Соммасы 156,64 теңгені «Бұқтырма СЭС» АҚ бір акция есебінде дивидендтер мөлшерін анықтау.
«Бұқтырма СЭС» АҚ жай акция бойынша дивидендтерді төлеу («Бұқтырма СЭС» АҚ, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 070825, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, банктік реквизиттері:   «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСН 961240000147, ИИК KZ586010151000070681) ақшалай түрде «Самрұқ-Энерго» АҚ  банктік шотына аудару.
Жай акция бойынша дивидендтерді төлеуді 26 сәуір 2021 жылдан бастап және 30 сәуір 2021 жылы – дивидендтердің төлемін аяқтау күнін анықтау.
Осы шешімнен шығарылған барлық қажетті шараларды белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н. қабылдау.

 

07.04.2021ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №9):
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасын бекіту.
2.   Жалпы штат саны 10 бірлік құрамында «Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық кестесін бекіту.      
3. «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарманың 15.01.2020 жылдан (№1 хаттама) бекітілген шешімімен, «Бұқтырма СЭС» АҚ  қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының схемасы 1 қаңтар 2021 жылдан бастап күшіне енсін.
4. "Бұқтырма СЭС"АҚ қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасы және штаттық кестесі 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енгізілсін.
5. 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап "Бұқтырма СЭС" АҚ директорына лауазымдық жалақыны белгілеу. "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы осы шешіммен белгіленген шарттарға сәйкес "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С. Н.Рубцовпен еңбек шартына қосымша келісімге қол қою бойынша қажетті шараларды қабылдау.
6. "Бұқтырма СЭС" АҚ Директоры белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау. 
7. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 бабына сәйкес «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беретін акцияларына ие акционердің шешімі болып табылады.
Дауыс беру қорытындысы: күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша басқарма мүшелері бірауыздан "ИЯ" дауыс берді.    

 

16.02.2021 жылы "Самұрық-Энерго" АҚ  директорлар Кеңесімен - "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерінің органымен осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар келесі мәселелер бойынша қаралды және шешім қабылданды: (16.02.2021 ж. № 02/21 хаттама):
1. "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің құрамы 3 (үш) адам болып белгіленсін.
2. "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын:
- Барбасов Бахтияр Бахитович – «Самұрық –Энерго» АҚ өкілі»;
- Рубцов Сергей Николаевич – «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры;
- Жакупов Алмас Аусыдыкович – тәуелсіз директор.
3.  «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы етіп Барбасов Бахтияр Бахитовичті сайлау.
4. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау – 3(үш) жыл.
5. Б.Б. Барбасовқа, С. Н. Рубцовқа "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің мүшелері ретінде өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтемақы төленбесін.
6. "Бұқтырма СЭС" АҚ тәуелсіз директоры А. А. Жакуповқа өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылардың және шығындар өтемінің келесі мөлшерін анықтау:
1) жылдық белгіленген сыйақы мөлшері – 702 000 (жеті жүз екі мың) теңге (салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді ұстағаннан кейін);
2) "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің әрбір күндізгі отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы-58 500 (елу сегіз мың бес жүз) теңге (салық және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін).
7. Іссапар шығыстарын, жылдық және қосымша сыйақыны төлеу тәртібі анықталды.
6. "Бұқтырма СЭС" АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасына Тәуелсіз директормен, "Бұқтырма СЭС"АҚ  директорлар Кеңесінің мүшесі А. А. Жакуповпен шарт жасау.
8. Осы шешім "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес "Бұқтырма СЭС"АҚ  Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
9. Осы шешім 1 сәуір 2021 жылдан бастап күшіне енеді.

Дауыс беру қорытындысы: күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша бірауыздан "ИЯ" деп дауыс берді.

 

14.01.2021ж. шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №34):
1. 2020 жылдың 4 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке  сыйлықақы коэффициенті – 1,0 белгілеу. Лауазымдық айлықақы мөлшерінде 2020 жылдың 4 тоқсанына сыйақы төлеу
2. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің шешімі болып табылады. 
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.  

 

 

 

Мұрағат

2020 жыл

2019 жыл

2018 жыл

2017 жыл

2016 жыл

2015 жыл