Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді

Акционерлер үшін

«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімдері

Келесі мәселелер бойынша 27 ақпан 2020 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-92 27.02.2020 ж.):

1. 2019 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын- ала бекіту. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына бекітуге 2019 жылдың «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін ұсыну.
2019 жылдың өткен қаржылық «Бұқтырма СЭС» АҚ  таза табыстарын бөлісудің келесі тәртібін акционерлердің жылдық жалпы жиналысында ұсыну, «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелеріне байланысты таза кіріс 2 922 224 515 (екі миллиард тоғыз жүз жиырма екі миллион екі жүз жиырма төрт мың бес жүз он бес) теңге мөлшерінде қалыптасты:
1) «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстан 100% дивидендтер төлеміне, соның ішінде «Бұқтырма СЭС» АҚ қарапайым акцияларына - 2 630 004 072 (екі миллиард алты жүз отыз миллион төрт мың жетпіс екі) теңгені, «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылық акцияларына - 292 220 443 (екі жүз тоқсан екі миллион екі жүз жиырма мың төрт жүз қырық үш) теңгені анықтау;
2) 26.09.2019 ж. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде, қарапайым акция бойынша анықталған төлем соммасы - 2 630 004 072 (екі миллиард алты жүз отыз миллион төрт мың жетпіс екі) теңгеден, «Бұқтырма СЭС» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеміне  -  1 373 311 441 (бір миллиард үш жүз жетпіс үш миллион үш жүз он бір мың төрт жүз қырық бір)  теңгені жіберу, бұл 1 256 692 631 (бір миллиард екі жүз елу алты миллион алты жүз тоқсан екі мың алты жүз отыз бір) теңге есебімен 2019 жылы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ жұмыстарының нәтижелері бойынша төленген болатын.
3)  «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылық акциялар бойынша дивидендтер төлеміне 292 220 443 (екі жүз тоқсан екі миллион екі жүз жиырма мың төрт жүз қырық үш) тенгені жіберу.
Бір акция есебінде 2019 жылғы келесі дивидендтер мөлшері 502,22 теңгені анықтап «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жиналысына ұсыну.

2. 2019 жылдың қорытындысы бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметінің негізгі көрсеткішін орындау туралы есепті мәліметке қабылдау.

3. 2019 жылдың 4 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ тәуекелдерді басқару бойынша есепті бекіту.

4. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысына шақыру 2020 жылы 23 сәуірде 16 сағат 00 минут мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау – 15сағат 30 минут.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қайта өткізілетін күнін анықтау – 24 сәуір 2020 жылы. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақытын анықтау – 16.00 сағат жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша, сол күн тәртібімен. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың қайта тіркелу уақытын анықтау – 15сағат 30 минут.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық  жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын анықтау туралы, оның мүшелерін сайлау.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ  акционерлерінің айналым әрекеттерін және лауазымды тұлғасын және олардың нәтижелерін қарау.
4. 2019 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
5. 2019 жылдың қаржылық есептілігіне «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемі туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге  құқығы бар акционерлердің тізімдерін құрайтын күнді анықтау – 13 сәуір 2020 жылы.

5. 2019 жылы жүргізілген жұмыстардың нәтижелері туралы «Бұқтырма СЭС» АҚ омбудсменнің есебін мәліметке қабылдау. 2020 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ омбудсменнің жұмыс Жоспарын бекіту.

6. 2019 жылы 01 қарашадан бастап «Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшының функцияларын  орындаушы  Е.С.Естиярдың, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.
«Бұқтырма СЭС» АҚ Корпоративтік хатшысы етіп К.Д.Джамбулованы тағайындау. К.Д. Джамбулова «Бұқтырма СЭС» АҚ Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін анықтау – 3 (үш) жыл. К.Д.Джамбулова «Бұқтырма СЭС» АҚ Корпоративтік хатшыға ай сайынғы сыйақыны 157482(жүз елу жеті мың төрт жүз сексен екі) теңге мөлшерінде салықтарды ұстағанға дейін анықтау. К.Д. Джамбулованың шығуына байланысты (жол жүру, тұру, тәуліктік) іссапарлық шығындарды және «Бұқтырма СЭС» АҚ ішкі құжаттарымен қарастырылған, оларға растайтын құжаттарды ұсыну бойынша өтеу.
К.Д. Джамбуловаға дислокация орнын анықтау (Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасының орналасқан жері бойынша) Нұр-Сұлтан қаласының  «Самрұқ – Энергия» АҚ  кеңсесі.
«Казгидротехэнерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің хатшысы және «Шүльбі СЭС» АҚ,  «Өскемен СЭС» АҚ ДК корпоративтік хатшының функцияларын орындауға К.Д. Джамбуловаға келісім беру. 
Осы шешіммен қарастырылған шарттарға сәйкес «Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшының функцияларын орындау бойынша өтелмелі қызмет көрсету шарты, «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына «Бұқтырма СЭС» АҚ атынан К.Д. Джамбулованың қол қоюын тапсыру.

7. белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды қабылдау.

8. Жаңа редакцияға «Бұқтырма СЭС» АҚ  ұсынылған Есеп саясатын бекіту.
2016 жылы 26 тамыздан  (№1-68 хаттама) «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген «Бұқтырма СЭС» АҚ Есеп саясатына жұмсалған күшті мойындау.

9. Анықталған тәуекелдердің нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлықты азайту бойынша іс-шаралар Жоспарын бекіту.

10. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшелеріне және директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу 2020 жылдың 1 наурызына дейін. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшелеріне және директорлар Кеңесінің қызметіне бағалауды сұхбаттасу және сауалнама жолымен өз күшімен жүргізу. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшелерінің және директорлар Кеңесінің қызметінің бағалауларының нәтижелерін 2020 жылдың 31 наурызынан кешіктірмей қарау.

11. 2020 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің жұмыс Жоспарын бекіту. 2020жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің бекітілген жұмыс Жоспарымен келісе отырып, «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен оларды қарау үшін қажетті материалдарды уақытында ұсыну және тиісті дайындығын амтамассыз ету.

 Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

 

Мұрағат

2019 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2018 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2017 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2016 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2015жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі